Algemene Voorwaarden

1. Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waarbij Parzival Paardencoaching (hierna ook te noemen: Opdrachtnemer), partij is. Opdrachtgever verklaart zich bij het aangaan van een overeenkomst uitdrukkelijk met deze Algemene Voorwaarden bekend en akkoord. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Parzival Paardencoaching.

2. Begrippen
Opdrachtnemer: Parzival Paardencoaching.
Opdrachtgever: persoon die opdracht geeft om van diensten van Opdrachtnemer gebruik te maken.
Deelnemer: persoon die gebruik maakt van door Opdrachtnemer aangeboden diensten.
Aanvang: het uur waarop de overeengekomen training of activiteit volgens de (schriftelijke) bevestiging aanvangt.
De activiteiten vinden plaats op een door Opdrachtnemer aangegeven locatie, veelal de eigen locatie te Ginnum.

Onder Coaching met paarden (hierna: activiteit) valt:
Coachingsessie: een individuele sessie waarin de deelnemer begeleid wordt door de paardencoach en een of meerdere paard(en).
Workshop: een sessie paardencoaching in groepsverband (voor particulieren of teams/organisaties).
Training: een programma met paardencoaching in groepsverband voor organisaties/teams, naar aanleiding van een vooraf bepaald leerdoel/thema.

3. Geheimhouding
Partijen erkennen dat de inhoud van de relatie alsmede de gegevens en informatie welke aan hen bekend zijn/worden in het kader van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst een strikt vertrouwelijk karakter hebben. Geen der Partijen zal direct of indirect de inhoud van de relatie alsmede de gegevens en informatie welke aan haar bekend worden aan derden bekendmaken. De verplichtingen gelden zowel gedurende de looptijd van een overeenkomst als na afloop daarvan.

4. Aanbieding en overeenkomst
De inschrijving voor of reservering van een activiteit is definitief na schriftelijke (brief of e-mail) bevestiging van Opdrachtnemer. Het versturen van een opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer maakt de overeenkomst bindend. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor opdrachten te weigeren.

Een aanbieding heeft een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op de aanbieding. Aanvaarding van de aanbieding na de genoemde termijn heeft geen bindende voorwaarden voor Opdrachtnemer.

5 Annuleren / verschuiven / wijzigen door Opdrachtgever
Indien de Opdrachtgever de overeengekomen datum voor de activiteit wil annuleren, verschuiven of wijzigen, dan gelden de volgende voorwaarden:
A. Bij meer dan 24 uur voor aanvang: Opdrachtgever is geen kosten verschuldigd aan de Opdrachtnemer (m.u.v. eventuele kosten aan derden).
B. Bij minder dan 24 uur voor aanvang: Opdrachtgever is het gehele factuurbedrag verschuldigd aan Opdrachtnemer (+ eventuele kosten aan derden).

Een Deelnemer die bij aanvang van de activiteit niet verschijnt of slechts een deel van de training kan bijwonen, heeft geen recht op terugbetaling.

6. Annulering door Opdrachtnemer
Opdrachtnemer behoudt zichzelf het recht om te allen tijde de activiteit te annuleren of te verschuiven. In goed overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kan een vervangende datum worden overeengekomen. Opdrachtnemer kan in beide gevallen ook besluiten het gehele factuurbedrag aan Opdrachtgever te retourneren binnen 14 dagen na annulering.

7. Uitvoering van de opdracht
Tenzij tussenpartijen anders is overeengekomen, is Opdrachtnemer te allen tijde bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van opdrachten. Opdrachtnemer staat ervoor in dat deze derden hun werkzaamheden zullen verrichten als waren zij werknemers van Opdrachtnemer.

8. Medewerking door de Opdrachtgever
De opdrachtgever zal Opdrachtnemer steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen welke Opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden te kunnen verrichten. Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever Opdrachtnemer apparatuur, materialen, informatiedragers en/of gegevens op informatiedragers zal verschaffen, zullen deze voldoen aan de specificaties die Opdrachtnemer aan de opdrachtgever ter kennis brengt.

9. Betaling
Activiteiten dienen na afloop van de activiteit binnen 7 dagen te worden voldaan. Wanneer er sprake is van een traject gelden andere betalingsvoorwaarden: kijk op de website www.parzival-paardencoaching.nl/tarieven-en-afspraken voor de actuele betalingsvoorwaarden omtrent trajecten.

Wanneer de betaaltermijn wordt overschreden is Opdrachtnemer gerechtigd om 25 euro administratiekosten in rekening te brengen.

10. Aansprakelijkheid
De locatie alsmede de paarden zijn zorgvuldig geselecteerd en de activiteiten worden met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid uitgevoerd en begeleid. Desondanks blijft het werken met paarden gepaard gaan met risico’s. Alle deelnemers zijn zich bewust van de gevaren die het werken met paarden met zich mee kunnen brengen. Deelnemers worden geïnstrueerd over de wijze waarop zij met de paarden en terrein dienen om te gaan en dienen tijdens de activiteiten in alle gevallen de instructies van de trainer/coach op te volgen.

Deelname aan de activiteiten geschiedt op eigen risico. Opdrachtnemer en/of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden/lokatie zijn nimmer aansprakelijk voor enige (indirecte of directe) schade aan personen of goederen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijkheid voor schade die niet op voor de branche gebruikelijke voorwaarden kon worden verzekerd. Voor zover aan de zijde van Opdrachtnemer sprake mocht zijn van aansprakelijkheid, dan is deze nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan het factuurbedrag van de betreffende dienst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de uitkering van de verzekeraar van Opdrachtnemer in een voorkomend geval.

11. Huisregels & Veiligheid
Opdrachtnemer heeft Huisregels opgesteld om het bezoek prettig en veilig te laten verlopen voor zowel mens als dier. Daarnaast wordt op de website www.parzival-paardencoaching.nl aanvullende informatie aangeboden aangaande veilig werken met paarden. Er wordt van Opdrachtgever verwacht hiervan notie te nemen en zich naar deze regels en informatie te gedragen.

12. Trainingsmaterialen
Alle door Opdrachtnemer geproduceerde tekst en beeldmaterialen zoals trainingsmaterialen, filmopnamen, fotografie, brochures, handboeken en publicaties zijn en blijven – onafhankelijk van de aard – intellectueel eigendom van Opdrachtnemer en zijn door copyright/auteursrecht beschermd. Deelnemers zijn gerechtigd de materialen te gebruiken voor eigen gebruik. Vermenigvuldiging en/of doorgeven aan derden is niet toegestaan en wordt beschouwd als breken van copyright/auteurswet en is daarmee strafbaar. Het is nadrukkelijk verboden om teksten, filmopnamen of beeldmateriaal van Opdrachtnemer te gebruiken voor publicaties, scholing, voordrachten of vergelijkbare gelegenheden. Mediapublicaties zijn uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

13. Klachtenprocedure
Opdrachtnemer is op dit moment niet aangesloten bij een beroepsgroep of klachtencommissie. Klachten worden schriftelijk kenbaar gemaakt bij Opdrachtnemer binnen 8 dagen. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Opdrachtnemer, nadat de Opdrachtgever en/of Deelnemer de gebreken heeft geconstateerd. Bij Opdrachtnemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, geregistreerd, beantwoord en worden vertrouwelijk behandeld door beide partijen. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd nodig vraagt, wordt door Opdrachtnemer binnen een termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Opdrachtgever en/of Deelnemer een meer uitvoering antwoord kan verwachten. In beginsel gaat Opdrachtnemer er vanuit, dat er in goed overleg een voor beide partijen passende oplossing komt voor de klacht.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op iedere overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter.